Frau XU Zhixian

Senior Manager China

Mail: zhixian.xu@frm-united.com
Tel.: +86 (0) 21 / 50 81 22 66 ext. 1680 oder 1681
Fax: +86 (0) 21 / 50 81 20 09 - 56 81